fbpx

Utanförskap på entreprenad. Diskurser om sociala företag i Sverige

ISBN:978-91-7173-353-5
  • Utgivningsår och antal sidor: 2011. 296 sidor. Hft.
240 kr
Medlemspris:210 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Intresset för det sociala företagandet växer idag i Sverige. Sociala företag beskrivs ofta som en ny och innovativ lösning på växande välfärdsproblem och som ett effektivt sätt att ”bryta utanförskapet”. Genom att bedriva näringsverksamhet förväntas företagen både skapa nya arbetstillfällen och ge möjlighet till social utveckling för marginaliserade och exkluderade grupper i samhället.  Trots den positivt laddade retorik som omger det sociala företagandet, framträder fenomenet många gånger som tämligen otydligt och mångfacetterat. Vilka olika slags organisationer som ryms i begreppet – liksom vilka former av arbete och utveckling som skapas i verksamheterna är ofta svårt att utläsa och förstå. I Utanförskap på entreprenad, som bygger på en diskursanalys av offentliga skrifter och av intervjuer med anställda och deltagare i tre olika sociala företag, undersöks hur det sociala företagandet har kommit att förstås och konstrueras under 2000-talet i Sverige. På vilka antaganden bygger företagsformen sin legitimitet? Vilka bilder av människor och sociala problem formas? Och vilka är de lösningar på samhällsproblem som förespråkas genom det sociala företagandet?  I boken visas hur de sociala företagen å ena sidan reproducerar välfärdsstatens disciplinering och kontroll av marginaliserade individer, å andra sidan skapar sociala och kulturella identitetsprocesser som utmanar diskriminerande idéer och därigenom skapar möjligheter för dem att bidra till social förändring. Utanförskap på entreprenad är Ulrika Levanders avhandling i socialt arbete.