fbpx

Urbanitetens omvandlingar. Kultur och identitet i den postindustriella staden

ISBN:91-7173-194-6
  • Utgivningsår och antal sidor: 2003. 234 sidor hft
215 kr
Medlemspris:189 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Denna antologi har ambitionen att ge bakgrund åt och reflektioner över olika utvecklingsmönster i den samtida staden. Urbanteori och »urban studies» har sedan länge hävdat att den moderna staden kännetecknas av mångfald vad gäller livsstilar och kulturella uttryck. Sentida, postmoderna, tolkningar fokuserar ofta spelet på ytan och estetiseringen av stadsmiljöerna. Andra delar av den samtida urbanforskningen har med bakgrund i den globaliserade ekonomins omstruktureringsprocesser intresserat sig för mer djupgående sociala och kulturella konsekvenser av den postindustriella utvecklingslogiken. Allt fler talar om den samtida staden som den delade staden. Å ena sidan finns mönster som handlar om att bättre bemedlade grupper utvecklar individualiserade livsstrategier och gemens-kaper i avskärmade och trygga »gated communities» och »gen-trifierade» bostadsområden. Å andra sidan finns en tilltagande gettoisering och nyfattigdom. Erosionen av välfärdsstaten har i kombination med utvecklingen mot en postindustriell ekonomi bidragit till att nygamla sociala spänningar åter fått aktualitet. Under de två senaste decennierna har det växt fram en omfattande socialvetenskaplig forskning om marginalisering och »social exclusion» som är av relevans för diskussionen om den samtida staden. Mycket av denna litteratur är präglad av eländesbeskrivningar. Men också i de områden där den nya fattigdomen är lokaliserad utvecklas förvärvs- och identitetsstrategier som tar utgångspunkt i och betonar den egna stadsdelens specifika förutsättningar och livsvillkor. Nya mönster för symbolisk laddning av det egna »territoriet» är också skönjbara i de svenska storstädernas förorts-områden. Denna antologi har växt fram inom ramen för seminarie- och forsknings-verksamheten vid Centrum för kulturstudier, Göteborgs universitet. Thomas Johansson är professor i socialpsykologi och verksam vid Centrum för kulturstudier och vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. Ove Sernhede är docent och föreståndare för Centrum för kulturstudier, Göteborgs universitet.