fbpx

Stil, kön, andrahet. Tolv essäer i feministisk filosofi

ISBN:978-91-7173-305-4
  • Utgivningsår och antal sidor: 2010, 288 s. Häft.
232 kr
Medlemspris:200 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Feministisk filosofi intresserar sig för frågor som rör etiska, politiska, historiefilosofiska, metafysiska, ontologiska, epistemologiska och språkfilosofiska förbindelser mellan kön, sexualitet och makt. Den här volymen består av nyskrivna artiklar i feministisk filosofi av kvinnliga filosofer från de fem nordiska länderna. Bidragen kommer från såväl framstående och etablerade forskare som yngre nydisputerade forskare och doktorander. Samlingen är i hög utsträckning förankrad i den kontinentalfilosofiska traditionen och den bidrar därmed också till att bredda den svenska filosofin, som traditionellt har dominerats av anglosaxisk analytisk filosofi. Att en antologi i feministisk filosofi finner sina rötter inom kontinentalfilosofin och framför allt inom fenomenologin är ingen tillfällighet. En central fråga inom den feministiska filosofin rör nämligen kvinnors och mäns erfarenheter. Är kognitiva, känslomässiga och praktiska upplevelser könsbundna? Hur uppkommer i så fall sådana upplevelser? Är de förutbestämda eller föränderliga? På vilka grunder försvaras, förnekas, vidmakthålls och förändras könskodat beteende vardagligt, vetenskapligt och politiskt? Den samtida fenomenologins fokus på situation, historicitet, kroppens fakticitet och levd erfarenhet har visat sig vara fruktbar för att utforska såväl könsskillnadens villkor som dess uttryck i konkreta fenomen. Artiklarna tar emellertid inte enbart tar sin utgångspunkt i fenomenologin, utan söker sig även tillbaka till antik filosofi, till tysk idealism och – via de Beauvoir – aktualiserar psykoanalys och marxistisk historiefilosofi. Boken är redigerad av Ulrika Björk som är verksam vid filosofiska institutionen vid Uppsala universitet och Lisa Folkmarson Käll som är verksam vid Centrum för genusvetenskap vid samma universitet. Övriga medverkande är Martina Reuter, Virpi Lehtinen, Eva Gothlin, Johanna Oksala, Sara Heinämaa, Cathrine Egeland, Lilli Alanen, Marcia Sá Cavalcante Schuback, Sigridur Thorgeirsdottir och Robin May Schott.