fbpx

Sammanflätningar. Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi

ISBN:91-7173-152-0
  • Utgivningsår och antal sidor: 2001, 144 sidor hft
149 kr
Medlemspris:130 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Fenomenologin är en av vår tids mest betydelsefulla och inflytelserika filosofier. Den har resulterat i en rad banbrytande arbeten inom filosofins alla områden och den har på olika sätt vidareförts av den moderna existensfilosofin, hermeneutiken och den filosofiska antropologin. Dessutom har den utövat inflytande på andra filosofiska traditioner såsom marxism, kritisk teori, strukturalism och analytisk filosofi. Fenomenologins inflytande har emellertid inte begränsats till det strikt filosofiska, utan redan tidigt kom den att påverka de mest skilda vetenskaper från humaniora och samhällsvetenskap över juridik och teologi till naturvetenskap och teknik. Sammanflätningar är den första boken om fenomenologi på svenska. I dess första del ges en presentation av fenomenologins grundare, Edmund Husserl, och hans filosofiska utveckling. Den andra delen innehåller en framställning av den franske fenomenologen Maurice Merleau-Ponty som med sin på livsvärlden och den levda kroppen grundade filosofi är särskilt aktuell i dagens filosofiska och vetenskapliga diskussioner. Den tredje och sista delen skisserar slutligen fenomenologins inflytande på samhällsvetenskaperna. Boken innehåller dessutom en rikhaltig litteraturförteckning som ger en orientering för vidare studium. Jan Bengtsson är professor vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet.