fbpx

Kulturvetenskap och naturvetenskap

ISBN:978-91-86133-395-5
  • Utgivningsår och antal sidor: 2013. 164 sidor. Hft.
  • Översättning: Ola Agevall
220 kr
Medlemspris:196 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Vid sekelskiftet 1900 var så gott som allting i Tysklands intellektuella liv berört av nykantianismen. Allmänt uttryckt handlade denna filosofiska riktning om att undersöka erfarenhetens möjlighetsbetingelser. Tillämpad på vetenskapens område kom detta till uttryck i föreställningen om vetenskapen som ett faktum, där filosofins uppgift blev att fråga hur denna speciella typ av mänsklig erfarenhet är möjlig.  Heinrich Rickert (1863–1933) var en de mest inflytelserika nykantianerna och publicerade flera arbeten om vetenskaps­läran. Till dessa hör \"Kulturvetenskap och naturvetenskap\" som nu för första gången utkommer i svensk översättning. Boken riktade sig till en vidare krets än fackfilosofernas, och var avsedd att vara förståelig för läsare med olika förkunskaper. Sociologen Max Weber har hämtat mycket från Rickert. Föreliggande bok kastar därmed ett intressant ljus över somliga av Webers inflytelserika arbeten. Men man kan också fördjupa sig i \"Kulturvetenskap och naturvetenskap\" för att få perspektiv på vår tids diskussion om olika vetenskapers karaktär.