fbpx

Det globala civilsamhället. Ett svar på krig

ISBN:91-7173-203-9
  • Utgivningsår och antal sidor: 2004. 206 sidor, hft
  • Översättning: Jens Karnebjer
195 kr
Medlemspris:179 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Begreppet »civilsamhälle» har en lång historia i det politiska språket. Det fick en renässans på 70- och 80-talet: dels i den östeuropeiska oppositionen, dels i diskussionen om de västliga demokratiernas problem. Efter 1989 har begreppet kopplats ihop med globaliseringen: med transnationella sociala rörelser och idéer om en global offentlighet, rättsordning och politisk styrning. Kaldor granskar den historiska utvecklingen av begreppet »civilsamhälle» och dess olika betydelser i dagens politiska debatt. Hon skiljer mellan fem olika versioner av civilsamhället, som också ligger till grund för olika försök att tänka begreppet i en global kontext: civilsamhället som rättsordning, som ett marknadsekonomiskt baserat samhälle skilt från staten, som en offentlighet med sociala rörelser som viktiga aktörer, som den frivilliga eller s.k. tredje sektorn och som en arena för strid. Kaldor står själv närmast förståelsen av civilsamhället som offentlighet, sociala rörelser och medborgaraktivism, men försöker syntetisera de olika versionerna. Civilsamhället är, enligt hennes definition, det medium genom vilket sociala kontrakt mellan individer och politiska och ekonomiska maktcentra förhandlas fram och reproduceras. Hon beskriver framväxten av ett civilsamhälle som inte längre är bundet till nationalstaten och undersöker dess olika aktörer och former av politik. I centrum för hennes uppmärksamhet står etableringen av en internationell rättsordning som kan trygga fred, säkerhet och mänskliga rättigheter ? och i ett avslutande kapitel reflekterar hon över detta kosmopolitiska projekt mot bakgrund av världssituationen efter 11 september. Mary Kaldor är professor vid London School of Economics and Political Science och leder dess Global Civil Society-program. Hon är författare till den uppmärksammade boken Nya och gamla krig, som utgivits på Daidalos.