Ingen bild har valts

Välfärdstjänstearbete. Dragkampen mellan offentligt och privat i ett historie-sociologiskt perspektiv

ISBN:91-7173-085-0
  • Utgivningsår och antal sidor: 2000. 252 sidor, hft.
200 kr
Medlemspris:170 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Länge betraktades det som självklart att den vård, omsorg och utbildning som finansieras och regleras offentligt också skall bedrivas i offentlig regi. Under senare år har detta alltmer ifrågasatts. I dag har väsentliga delar av välfärdstjänstearbetet lagts ut på entreprenad, varav majoriteten på vinstdrivande företag. Denna utveckling är en del av en ideologisk debatt där välfärdssystemens roll och utformning är föremål för omprövning. Bakom synbarligen värdeneutrala begrepp som avknoppning, produktivitet, kostnadseffektivitet, ekonomistyrning, kundanpassning, ekonomisk tillväxt och marknad öppnar sig en värld av värderingar och förhoppningar om det framtida samhället. Frågeställningar som egentligen har en politisk innebörd tenderar att uppfattas som »vetenskapligt grundade» eller som en fråga om hur man med bästa medel skall uppnå givna mål. Under 1990-talet har debattens fokus flyttat från medborgarskapet och dess utvecklingsmöjligheter till det individuella »konsumentskapet». Förändringarna innebär en rörelse i riktning mot en »demokrati utan politik». När människor betraktas som kunder förändras inte bara synen på medborgarskapet och utrymmet för individuell valfrihet. Någonting händer också med producenten, men vi vet mycket litet om detta. Denna bok analyserar en frågeställning som i stort sett förbigåtts i debatten om det befarade eller önskade systemskiftet: Frågan om hur välfärdstjänstearbetets organisation, styrning och innehåll kan tänkas påverka och påverkas av den vidare samhällsutvecklingen. Rolf Å Gustafsson är docent i medicinsk sociologi och har publicerat ett flertal böcker om vårdens och arbetsmiljöns organisation och historia.